Gränshinder

En annan funktion som Grensetjänsten har, är att lösa hinder eller problem som är relaterade till gränsöverskridande aktivitet. För att lösa dessa problem, och för att få en så effektiv dialog som möjligt mellan svenska och norska myndigheter, har vi etablerat ett Gränsråd. I Gränsrådet sitter personer från myndigheter och organisationer på svensk och norsk sida. De träffas två gånger om året för att diskutera de hinder som Grensetjänsten har identifierat i sitt dagliga arbete. En arbetsgrupp med de inblandade myndigheterna sätts samman och får i uppgift att diskutera och komma med konkreta förslag till hur hindret kan tas bort. Vissa hinder kan lösas direkt av myndigheterna, andra kräver politisk behandling.

 

BILATERALA GRÄNSHINDER MELLAN NORGE OCH SVERIGE

Gränshinder Beskrivning Arbetsgrupp Status
1 Handläggning av U1 (E-301) samt permitteringsärenden Vid komplett ansökan om U1 (E-301) är handläggningstiden 3-5 v. När det gäller dagpenger vid permittering är handläggningstiden ca 3-5 v. ärendet har då inkommit till NAV EØS Dagpenger från NAV lokalkontor där ansökan har lämnats in. NAV och Grensetjänsten Stautus 2013-05: Grensetjänsten har tillsammans med  Gränshindersforum lyft upp frågan till en hög politisk nivå. Förslag framkom på Grenserådet 30 maj 2013 att Grensetjänsten tillsätter en arbetsgrupp med deltagande från NAV, FK, IAF och SO kring frågan.
2 Överhoppningbar tid för svenskboende gränspendlare vid sjukskrivning eller föräldrarledighet Ej överhoppningbar tid för svenskboende gränspendlare vid sjukskrivning eller föräldrarledighet. Betyder att arbetslöshetsersättningen är mycket låg eller obefintlig. Påtryckningar från bl aGrensetjänsten Denna regel är idag ändrad och sjukskriven eller föräldrarledig gränspendlare kan tillgodoräkna sig tid innan ledigheten eller sjukskrivningen. Gränshinder löst
3 Ingen deltidsersättning för svenskboende gränspendlare Arbetslös svenskboende gränspendlare kan ej få a-kassa för den del av tiden han/hon ej arbetar vid deltidsarbete i utlandet. Förutom om norsk arbetsgivare betalar svensk arbetsgivaravgift. SO, Trygdeetaten, Försäkringskassan, Aetat, AMS. För att erhålla svensk arbetslöshets- ersättning måste man tillhöra det svenska socialförsäkringssystemet och det gör man enbart om den norska arbetsgivaren betalar svensk arb.givaravgift. Detta är för att skydda den enskilde individen från att hamna mellan två socialförsäkringssystem. Detta bidrar dock till mindre flyt över gränsen. Vilande
4 Ingen ersättning för utlandsboende vid arbete i konkursdrabbat företag i Norge Svenskboende gränspendlare med arbete i Norge kunde ej få ersättning vid konkurs. Den drabbade kunde ej heller få ersättning i boendelandet eftersom hon/han forfarande hade ett anställningsförhållande i arbetslandet. NHO, Svenskt Näringsliv, Aetat, Fylkesmannen Hedmark, LO Sv, LO No, Arbeits og Administrasjons Departementet och GrenseTjänsten Genom påtryckningar och skrivelser av NHO, Svenskt Näringsliv, Fylkesmannen Hedmark och GrenseTjänsten är idag denna regel ändrad.Gränshinder löst
5 Olika beräkningsgrund av genomsnittsvaluta De olika myndigheterna använder sig av olika beräkningsgrund vid utbetalningar, skatt och avgifter. Förloraren är gränspendlaren. Försäkringskassan brukar EU:s genomsnittskurs och Skatteverket, Riksbankens genomsnittskurs. Fylkesmannen, landshövdingen genom påverkan på regeringsnivå Avskrives
6 Rehabilitering i boendelandet vid långtidssjukskrivning . Långtidssjukskriven gränspendlare måste genomföra rehabilitering i arbetslandet. Ofta med stora kostnader för den drabbade. Ett avtal mellan länderna som reglerar samarbetet har saknats men finns nu sedan ett antal år tillbaka. Detta hinder löstes tillsammans med NAV och FK. NAV, Försäkringkassan, Arbetsförmedlingen, GrenseTjänsten. Denna fråga är på nytt ett gränshinder då försäkringsfrågan ej är löst för den enskilde. GT har tillsammans med FK tagit upp detta hinder med Soc.departementet. Finns med i Soc.dep betänkande 2011-11.
7 Olika pensionsåldrar i Sverige och Norge Pensionsålder i Norge är 67 år och i Sverige 65 år. Det betyder att svenskboende som jobbat i Norge och blir arbetslös vid 65 års ålder ej kan få pension från Norge eftersom pensionsåldern ej är uppnådd. Den arbetslösa kan inte heller få A-kassa från Sverige, eftersom han/hon har uppnått pensionsålder i Sverige. NAV EØS-förvaltning och GrenseTjänsten I den nya norska pensionsreformen ges större möjligheter till att ta förtida uttag. Gränshinder löst
8. Bristen på information Bristen på lättillgänglig och riktig information om vad som gäller vid t.ex. gränspendling eller annan gränsöverskridande verksamhet, gjorde det omöjligt att värdera risker, fördelar mm vid ev. arbete i utlandet. GrenseTjänsten Genom ett unikt samarbete mellan 22 st myndigheter och organisationer samt ett nätverk av experter från dessa myndigheter kan personer, företag och organisationer från Norge och Sverige få snabb, riktig och samlad information om vad som gäller om man har, eller funderar på gränsöverskridande verksamhet. Generell information ges av Grensetjänsten. Gränshinder löst
9. Permitterad tid ej a-kasse grundande Boende i Sverige och permitterad från norsk arbetsgivare kan ej tillgodogöra sig permitterad tid som grundande för pension, sjukförsäkring eller a-kassa Aetat, SO och GrenseTjänsten Har 2009 åter blivit ett gränshinder eftersom permitterad tid redovisas annorlunda på blankett U1 (E-301). En kammarrättsdom från 2005 har kommit i dagen och denna tillämpas av de svenska A.kassorna. Gränshinder löst
10 A-kasse tillhörighet för norskboende vid arbete i Sverige. Norskboende gränspendlare kan ej få dagpenger i Norge efter arbete i Sverige, om ej personen i fråga inte har varit betalande medlem i svensk a-kassa. Aetat EØS-avd, A-kassorna, GrenseTjänsten Efter en samordning och möte initierat av Aetat Eøs-avd på Morokulien, har nu tillämpningen av denna regel ändrats: betalande medlemskap är ej nödvändigt eftersom Sverige har en allmän arbetslöshetsförsäkring den sk. grundförsäkringen. Medverkande på mötet var Aetat, a-kassorna, So och Grensetjänsten. Status 2009-06-11: Fr o m 1/1 2009 ändrades förutsättningarna som innebär att en person bosatt i Norge bör välja att gå med i en svensk a.kassa eftersom personen kan komma att behöva ersättning från Sverige. Gränshinder löst
11 Retroaktiv överföring av skatt till boendelandet Svenskboende som har eller har haft ett anställningsförhållande i Norge och blir långtidssjuk (1 år), kan bli överförd och beskattad i Sverige, retroaktivt. Följden kan bli en oväntad och stor skatteskuld till Sverige. NAV Utland, Skatteverket och Skatteetaten I och med att ändring har skett i nordiska skatteavtalet 2009-01-01 så anses detta gränshinder undanröjt.Gränshinder löst.
12 Arbete i boendelandet innan återinträde i A-kassan. Om en person som arbetat i till exempel Norge går direkt till ett kortare arbetsförhållande i Sverige (boendelandet) utan att först begära återinträde i en a-kassa samt vara arbetslös någon dag, försvinner möjligheten till inkomstrelaterad ersättning. NAV Arbeid, SO, LO Sverige/Norge och GrenseTjänsten Enligt de nya reglerna som träder ikraft 2009-07-01 har en person rätt till inträde om han/hon arbetar i Sverige inom kassans verksamhetsområde. Om arbetet har upphört innan inträde begärs har en person rätt till inträde om hans/hennes senaste arbete var inom kassans verksamhetsområde i Sverige. Arbetskravet om minst 17 timmars arbete per vecka under minst 4 veckor har tagits bort. Om en person t ex har arbetat i Sverige kan han/hon beviljas inträde oavsett hur länge arbetet varar. Inträdet beviljas från början av den månaden inträdesansökan inkommer till A-kassan.Gränshinder löst
13 Olika medicinsk bedömning mellan Sverige och Norge Bedömningen när det gäller medicinskt underlag skiljer sig mycket mellan länderna. Man kan till exempel bli bedömd arbetsoförmögen i Norge och bedömd att ha restarbetsförmåga i Sverige eller tvärt om. Försäkringskassan och NAV Trygdekontoret En arbetsgrupp bestående av Försäkringskassan, Trygdeetaten och GrenseTjänsten har aktivt jobbat med frågan.Problemet har lyfts till Socialministrarna i både Sverige och Norge. Frågan har lyfts till Gränshinderforum 2010-05.Sedan 2012 är detta ett av fem prioriterade hinder i Norden.Vilande
14 Gränspendlare som blir arbetslös under sjukperiod får ej ersättning Gränspendlare som blir arbetslös under sjukperiod (sjukskriven) blir delvis friskskriven får inte ersättning från akassan eller Aetat för den procent som han/hon är frisk NAV Utland, NAV EØS-förvaltning och A-kassornas Samorganisation (SO) Grenserådet står bakom att en skrivelse till nordiska samarbetsgruppen för socialförsäkring + NAV. Frågan har lyfts till Gränshinderforum 2010-05 samt finns med i Soc. departementets delbetänkande 2011-11.2013-01-31: En person som blir delvis friskskriven under en sjukskrivningsperiod ska anses tillhöra det lands social- och arbetslöshetsförsäkring där han betraktas som anställd.Gränshinder löst
15 Om man har gränsöverskridande aktiviteter t.ex gränspendlar, flyttar eller driver företag kommer man i kontakt med en uppsjö av blanketter/ansökningar Att anskaffa de blanketter som krävs för t.ex återinträde, flytt eller skattregistrera sig i det ena eller andra landet kan ofta vara både svårt och krångligt. Skatteetaten, Skatteverket och GrenseTjänsten En arbetsgrupp bestående av Skatteverket, Skatteetaten och GrenseTjänsten har tillsammans med övriga myndigheter nu samlat alla relevanta formulär på GrenseTjänstens hemsida under en egen länk. Där kan bl a gränspendlare på ett enkelt sätt nu hämta hem de formulär som han/hon är i behov av.Gränshinder löst
16 Personer som har arbetat i Norge och återvänder till Sverige får inte ha något ”glapp” i socialförsäkringen. Efter avslutat arbete inom EU/EES måste arbetstagaren se till att inte få något ”glapp” mellan socialförsäkringssystemen i arbetslandet och Sverige. Försäkringskassan Det finns en Kammarrättsdom som innebär att Försäkringskassan i stort sett kommer att följa a-kassans regler på återinträde.Gränshinder löst 
17 Olika bedömning vid anställning i bemanningsföretag. Oklara regler vid a-kassornas bedömning huruvida sökande har möjlighet till att sammanlägga tid vid arbete hos bemanningsföretag i tex Norge. A-kassornas Samorganisation (SO) IAF driver ett tillsynsprojekt huruvida 10 utvalda a-kassor hanterar denna fråga. Detta projekt är i dagsläget ej klart varför vi avvaktar vad som framkommer av detta. Avskrives
18 Rutiner vid skatteinbetalning för ”äkta gränsgångare” samt det nya Nordiska Skatteavtalet. Det upplevs som om skatteinbetalning för den gränsgångare som har en ojämn inkomst är besvärande för den enskilde samt även för arbetsgivaren. Skatteverket, Skatteetaten och GrenseTjänsten. 3/10 2007: Skatteverket ser idag ingen lösning på problemställningen men inom en snar framtid kommer det att ske en förbättring på Skatteverkets portal som innebär en att en enskild person kan se om denne ligger rätt till i sina skatteinbetalningar. Status 2010-07-01: På enhälligt förslag från ”Rundabordssamtalet” i Torneå, (feb 2010) bör en översyn av gränsgångaravtalet göras på initiativ av Gränshinderforum. En skrivelse har gjorts till Finansministerierna där man ex.vis tar upp excempt/kreditmetoden. Prioriterat av Gränshinderrådet 2014
19 Långa handläggningstider vid utbetalning av sjukpenning från NAV Utland, Oslo. GrenseTjänsten har märkt en markant försämring av handläggningstider vid utbetalning av sjukpenning från NAV Utland. GrenseTjänsten Status 2010-07-01: Enligt NAV Utland så har det skett en klar förbättring av handläggningstiden för sjukpenning.  Kompletta sjukpenningärende behandlas omgående men det är idag ca 8 veckors handläggningstid i snitt pga att många ärenden inte är fullständiga. Förslag framkom på Grenserådet 30 maj 2013 att Grensetjänsten tillsätter en arbetsgrupp med deltagare från NAV, FK, IAF, och SO kring frågan.
20 Beräkning av sjukersättning efter arbete i ett annat EU/EES-land. Detta gränshinder berör enbart svenska regler. Det kan inte vara lagstiftarens avsikt att berörda personer ska drabbas på ett felaktigt sätt. 14/3 2007 skickades en skrivelse till Soc.departementet. Försäkringskassan och GrenseTjänsten. Status 2010-07-01: Förra gången skrivelsen skickades in till Socialdepartementet var 2007 och vi har arbetat med detta gränshinder sedan 2006. Detta är en tillämpning av nuvarande regler hos Förskringskassan. Det kan inte vara lagstiftarens avsikt att dessa personer ska drabbas på ett felaktigt sätt. Gränshindret är lyft till Gränshinderforum, 2010-05.Vilande
21 Arbetslöshetsersättning i Sverige efter attförings/AAP-period (Arbeids- og avklaringspenger) i Norge. Detta är en tolkningsfråga som kan knytas till gränshinder nr 14. Det förs en diskussion inom EU/EES-gruppen hos SO ang. status som gränsarbetare efter sjukskrivning, överhoppningsbar tid vid attföring, obruten försäkringstillhörighet, rätt till inkomstrelaterad ersättning etc. A-kassornas samorganisation (SO), NAV EÖS-förvaltningen och GrenseTjänsten. IAF redovisade den 2 okt 2009 att attföringsperioder från Norge kan vara ett löst gränshinder om detta redovisas på E-301. Diskussioner pågår mellan IAF och Arbeidsdirektoratet kring hur dessa perioder ska redovisas. Status 2010-07-01: Resultatet av denna diskussion blev att IAF enbart godkänner redovisade perioder på E-301. Gränshindret är lyft till Gränshinderforum, 2010-05 samt till socialdep. 2011-05 samt finns med i Soc. dep. betänkande 2011-11 + Nordiska ämbetsmannakommitténs utredning.
22 Skyddregeln vid beräkning av arbetslöshetsersättning gäller ej efter utlandsarbete I nuvarande regelverk finns ingen skyddsregel för den som ska prövas för rätten till ny ersättningsperiod efter att ha arbetat inom EU/EES och som återvänder till Sverige efter avslutat arbete. A-kassornas samorganisation (SO) Förslaget är att arbetstagare som har arbetat utomlands ska behandlas som nya medlemmar. SO har lämnat en skrivelse till Arb.marknadsdepartementet den 16 dec 2008. Man har följt upp skrivelsen och har fått till svar att departementet håller på att utreda frågan och IAF blev kontaktade av dep. i juni 2009. Inget beslut hade då fattats. Gränshindret är lyft till Gärnshinderforum i maj 2010.2010-08-16, Efter att en kammarrättsdom från juni 2010 vunnit laga kraft är nu gränshindret löst. Dommen gäller §23 ALF.Gränshinder löst.
23 Inträde/medlemskap i Arbetslöshetskassa Den som fyllt 64 år beviljas inte inträde/medlemskap i en svensk a-kassa. En arbetssökande gränsarbetare kan med detta regelverk endast få ett grundbelopp, ej medlemskap. En gränsarbetare ska kunna bli medlem även efter 64 år fyllda. Grensetjänsten och A-kassornas Samorganisation SO har skickat en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet för att påvisa felaktigheten i att ha 64 år som gräns för inträde/medlemskap i A-kassan. Man har goda förhoppningar om att detta gränshinder kommer att lösas. GT har tagit upp frågan med Arbetsmarknadsdep. och fått till svar 2011-03 att en översyn ska ske. Finns med i Soc. dep. betänkande 2011-11 utredningen har fått förlängd tid tom 2015. Frågan finns även med i Nordiska ämbetsmannakommitténs utredning.
24 Ansökan om skattekort i Norge Svårigheter för arbetstagare att införskaffa norskt D-nummer vid arbete ut mot tex. oljeanläggningar. Dessa personer flygs i regel direkt ut till arbetsplatsen där det saknas skattekontor. Grundregeln är att man personligen ska besöka arbetsortens närmaste skattekontor för ansökan. Detta upplevs även som ett stort problem för arbetsgivaren. Grensetjänsten och Skatt Øst From 2012 har det gjots förändringar som underlättar för personer med norskt personnummer/D-nummer som ID-kontrollerats. För personer som ej har D-nummer sedan tidigare gäller from 1 feb 2012 att endast vissa skattekontor handlägger detta och detta kan medföra långa resor för att ansöka om skattekort.Gränshinder löst men GT jobbar med en förenkling kring ID-kontrollfrågan. GT har skrivit till Skattedirektören i Norge ang. att ett elektroniskt utskrivet personbevis är en offentlig handling i Sverige. Frågan följs upp av svenska Skatteverket under sommaren 2013.
25 Tjänstepension Vilka regler gäller för tjänstepension för den som har arbetat/arbetar både i Sverige och Norge med eller utan blankett E-101. Grensetjänsten och Gränshinderforum En tjänstepensionsutredning beställd av Nordiska Ministerrådet pågår mellan Sverige och Danmark. Denna utredning ska efter detta göras mellan alla nordiska länder.Gränshinderforum arbetar sedan maj 2012 med att få upp frågan på ministernivå.
26 Folkbokföring Regeltolkning av norska folkbokföringsregler ställer till problem för den enskilde som arbetspendlar till Norge. Grensetjänsten och Gränshinderforum Den 10 feb 2012 kom beskedet från norska finansdepartementet att nya regler införs för pendlare från EU/EES-länder till Norge. Det ställs docks samma krav som intern nationell pendling. Ändringen har satts i kraft av Skatteetaten. Gränshinder löst.
27 Trygdeavgift Gränsarbetare får idag göra skatteavdrag för trygdeavgiften i svensk deklaration. 4,8% av trygdeavgiften är pensionsavgift och 3% går till social- och arbetslöshetsförsäkring. Grensetjänsten och Skatteverket Frågan har getts avslag för vidare rättslig prövning i högre instans. Avskrives
28 Handläggningstid hos Försäkringskassan gällande E-101 Efter att FK har omorganiserat handläggning av lagval/försäkringstillhörighet har handläggningstiden av E-101 ökat markant. Konsekvensen för detta blir att socialförsäkrings- och arbetsgivaravgifter blir inbetalade till fel land och detta måste rättas till i efterhand. En annan konsekvens för den enskilde är att man blir tilldelad fel skattekort Grensetjänsten och Försäkringskassan Grensetjänsten har skickat en skrivelse till FK:s överdirektör 2010-10.  FK har tillsatt resurser så att handläggningstiden har reducerats markant.Gränshinder löst.
29 Rutin för ansökan om Bygg-ID för utländska företag i Norge. För att företag ska kunna sända ut personal inom byggbranschen så krävs det att man måste ha registrerat företag i Norge. Lång handläggningstid innan Bygg-ID kan utfärdas. Grenstjänsten, Svenskt Näringsliv samt NHO. Avskrives
30 Dagpenger vid permittering – oäkta gränsgångare. Ny tillämpning av regelverk för oäkta gränsgångare vid permittering i Norge från 1 nov 2011. Grensetjänsten 8 dec 2011 återgick NAV till att tillämpa samma regler som gällande före 1 nov 2011.Gränshinder löst.
31 Återkomst till svensk sjukpenninggrundande inkomst för den som är utförsäkrad ur svensk arbetslöshetsförsäkring Den person som befinner sig i Jobb- och Aktivitetsgarantin hos arbetsförmedlingen och som börjar jobba i Norge kan riskera att mista sin rätt till sjukpenning- grundande inkomst hos Försäkringskassan om arbetet i Norge är kortare än 6 månader. Grensetjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen En arbetsgrupp har tillsatts av Grenserådet i maj 2012.Gränshinder löst.
32 Dubbel arbetslöshetsförsäkring Den person som befinner sig i Jobb- och Aktivitetsgarantin hos Arbetsförmedlingen och som börjar jobba i Norge bör stå kvar och betala in till svensk arbetslöshetsförsäkring för att inte riskera att få sin ersättningsnivå i garantin sänkt vid ev. återkomst till svensk Arbetsförmedling. Detta gäller om personen inte har hunit att upparbeta sig ett nytt arbetsvillkor via jobbet i Norge. Grensetjänsten och NAV. En arbetsgrupp har tillsatts av Grenserådet i November 2012.
33 ”Felaktigt” inträde i Svensk Arbetslöshetskassa efter arbete i annat EU/EES-land En person som söker om medlemskap i en Arbetslöshetskassa som inte motsvarar den yrkes- grupp man tillhört under utlandsarbetet kan få avslag på sin medlemsansökan med hänvisning till ”rätt” Arbetslöshetskassa. Detta får till följd att personens inträdesansökan till ”rätt” Arbetslöshetskassa inte gäller från datumet vid första ansökan vilket i sin tur medför att denna person riskerar att få lägre arbetslöshetsersättning. Grensetjänsten Beslut togs på Grenserådet den 30 maj 2013 att frågan skickas till Anders Karlsson, Riksdagen som tar med sig frågan. Ev. krävs lagändring för att lösa detta hinder. Hindret är prioriterat av Gränshinderrådet, april 2014.
34 Förtida pensionsuttag för gränsarbetare En gränsarbetare kan bli drabbad av att inte kunna ta ut förtida pensionsutag i Norge Grensetjänsten NAVPensjon och Pensionsmyndigheten Problemet avskrivs som gränshinder då samma regler gäller för en person som varit bosatt och jobbat i Norge hela sitt arbetsliv. Avskrives

Uppdaterad: 2013-06-11