Flytta till Norge (från Sverige)

Flytta från Sverige till Norge
Som medborgare i de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Sverige och Norge har du rätt att bosätta dig och ta arbete i de andra nordiska länderna. Du behöver varken arbetstillstånd eller uppehållstillstånd.

Bor du i flera länder?
Om du bor både i Sverige och Norge kan det vara fråga om dubbel bosättning. Dubbel bosättning i detta sammanhang innebär att du: varje vecka övernattar minst en gång i Sverige och minst en gång i Norge, under en 14-dagars period övernattar minst två gånger i Sverige och minst två gånger i Norge, under en månad övernattar minst fyra gånger i Sverige och minst fyra gånger i Norge, och så vidare.
Det är i första hand dina familje- och arbetsförhållanden som påverkar var du ska vara folkbokförd. Normalt sett anses en person bosatt där han/hon bor tillsammans med sin familj (make/maka/partner/sambo eller barn). Heltidsstudier räknas som arbete vid bedömningen av dina arbetsförhållanden.

Röstlängden
Kom ihåg att meddela folkbokföringen i Sverige om du byter bostad i Norge. Det är viktigt för att kunna rösta. Är du svensk medborgare och har fyllt 18 år senast på valdagen blir du automatiskt införd i röstlängden. Röstlängden gäller i tio år från utflyttningsdagen. En ny tioårsperiod startar om du anmäler att du vill vara kvar i röstlängden, eller anmäler adressändring.

Viktigt om skatter
Skatterätt och folkbokföring har olika regler för bosättning. Det kan t.ex. innebära att du fortfarande ska betala skatt på vissa inkomster i Sverige, trots att du har utvandrat och blivit avregistrerad från folkbokföringen.
Du anses skattemässigt bosatt i Sverige och ska lämna deklaration om du har kvar viss anknytning, t.ex. om:

  • din make/maka och barn bor kvar i Sverige,
  • du behåller din bostad i Sverige eller
  • du har kvar ditt företag i Sverige

Mer information om skatteregler vid utflyttning hittar du på www.skatteverket.se
Det finns ett avtal mellan Sverige och Norge för att undvika dubbelbeskattning. Innan du bestämmer dig för att flytta kontakta Skatteverket i Sverige eller Skatteetaten i Norge för att höra hur beskattningen blir just för dig. När du anländer till Norge igen bör du kontakta Skatteetaten i den kommun du flyttar till.

Socialförsäkring
En nordisk konvention om social trygghet trädde i kraft samtidigt med EES-avtalet.
Om en person flyttar mellan två nordiska länder får han/hon tillgodoräkna sig försäkrings- och anställningsperioder som upparbetats i ett nordiskt land. Det förutsätter att man har upparbetat rätt till arbetslöshetsersättning i ett nordiskt land. Ta kontakt med både svensk Försäkringskassa samt norska NAV för att ta reda på vad som gäller dig.

Arbetslöshet
Det är i regel inte möjligt att som arbetslös flytta till ett annat nordiskt land som Norge och omedelbart få arbetslöshetsersättning enligt norska regler.
Varje tillflyttningsland kräver nämligen att du först arbetar en viss tid för att bli omfattad av landets försäkring. Undantagna från kravet på sådant arbete är till exempel de som flyttar tillbaka till sitt hemland inom fem år.

Återflyttning (5-årsregeln)
Blir du arbetslös och flyttar tillbaka till Sverige inom fem år har du rätt att komma tillbaka till dina tidigare upparbetade rättigheter utan att först uppfylla inträdesvillkoret. För att få rätt till ersättning måste du ändå uppfylla de nationella villkoren.

Fackliga rättigheter
För att få dina intressen tillgodosedda på din nya arbetsplats är det en fördel att vara organiserad i den fackförening som har avtal där. Fackföreningen kan informera dig om företaget och om lön, arbetstid, semester försäkring, jämställdhetsfrågor och annan arbetsmarknadslagstiftning. Medlemskap i en fackförening är inte obligatorisk.
Din fackförening kan dessutom ha kontakt med motsvarande organisationer i de andra nordiska länderna och kan ge uppslag till dem som söker arbete i Norge.

Pension
Om du har arbetat i flera EU/EES-länder får du pension från respektive land i förhållande till arbetad/intjänad tid.

Tull och införsel av bil
Flyttsaker från annat EU/EES-land får normalt införas tullfritt. Särskilda regler gäller dock för införselreglerade varor, alkoholdrycker och tobaksvaror samt för varor som anskaffats utanför EU och som är oförtullade.
Frågor om skatt för bil och andra transportmedel prövas av:
Skattemyndigheten i Kopparbergs län, adress S-771 83 Ludvika.
Reglerna för import av flyttsaker och transportmedel från EU-land till icke EU-land kan vara komplicerade. Därför bör du före inflyttningen kontakta regional tullmyndighet i Sverige eller Tollvesenet i Norge.

Skola och daghem
Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att tillhandahålla barnomsorg i
form av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för alla barn i
åldrarna 1–12 år i den utsträckning som behövs för att föräldrarna
ska kunna förvärvsarbeta eller studera eller om barnet har ett eget
behov av verksamheten.
Plats ska erbjudas normalt inom tre till fyra månader efter det att vårdnadshavaren anmält behov av plats.
Plats ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt.
Kommunerna har ett särskilt ansvar för barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling.
Kvalitetskrav så som till exempel barngruppernas sammansättning och storlek, lokalerna och personalen måste beaktas.

Grundskolan
Alla barn mellan 7 och 16 år är skolpliktiga. Barn som gått i svenskt skolsystem kan normalt fortsätta på samma nivå som i hemlandet. Det är nödvändigt med en utflyttningsanmälan från den nuvarande skolans rektor.

Bostad
I Norge finns inte den kommunala bostadsförmedlingen i samma omfattning som i Sverige. Bostadsmarknaden är privatiserad och du bör därför vända dig till privata aktörer för att hitta din bostad i Norge

Det vanligaste är att norrmännen köper sin bostad. Bostadssituationen i storstäderna är ganska tuff, hyrorna är relativt höga och det är många som slåss om utrymmet. Precis som hemma i Sverige blir det lättare utanför storstäderna.

Vissa arbetsgivare har bostäder till de anställda, andra hjälper till att ordna, några gör ingenting. Det är dyrt att hyra i de större städerna. Har du tur kan du hitta något billigare.
På mindre orter är det lättare och vanligtvis billigare.
Lediga lägenheter annonseras ofta i lokaltidningarna och de stora dagstidningarna.

Det finns också en rad olika bostadsförmedlingar dit du kan vända dig.
Du kan även fråga arbetsgivaren om denne kan hjälpa dig. Ett annat alternativ är att slå sig ihop med andra och hyra en lägenhet tillsammans för att hålla kostnaderna nere.
Depositionsavgift är vanligt när man hyr. Den varierar mellan en och tre månadshyror.

Körkort
Ditt svenska körkort gäller i Norge. Vidare uppgifter lämnas avhttp://www.transportstyrelsen.se/sv/.

Svenskregistrerad bil i Norge
Svenskregistrerad bil får man köra i Norge om arbetet ska vara kortare tid än ett år. Man bör ha arbetskontraktet i bilen i händelse av kontroll. Är arbete längre kan man ansöka om dispens hos tullmyndigheten och få möjlighet att köra svenskregistrerad bil i upp till två år.
Bor du i Sverige, är gift eller har minderåriga barn (under 18 år) anses du ha koppling till Sverige som ger dig rätt att utan tidsbegränsning köra svenskregistrerad bil i Norge. Samma gäller om du vistas under kortare tid än 185 dagar per år i Norge. Undersök detta på www.toll.no. Som tidigare gäller även här att du måste kontakta myndigheten (tullen) för att få reda på vad som gäller för just dig.

Dagpendlare Nordisk arbetsförmedling och EURES
De nordiska arbetsförmedlingarna samarbetar. Vid varje arbetsförmedling kan du få information om lediga platser i de andra nordiska länderna. EURES omfattar EU-länderna och EES-länderna Island och Norge.

Att vara arbetssökande i Norge 
Du som är helt arbetslös har möjlighet att under vissa villkor ta med dig din arbetslöshetsersättning för att söka arbete i ett annat EU/EES-land, däribland Norge. Du får vara borta i längst tre månader med bibehållen ersättning. För att få ersättningen utbetald i söklandet krävs att du kan visa upp ett intyg. Intyget kallas U2 (E 303) och ansökningsblankett finns på Arbetsförmedlingen i ditt hemland.
För att få detta intyg måste du ha varit inskriven som arbetslös arbetssökande på Arbetsförmedlingen i minst fyra veckor innan du åker (IAF kan ge ge dispens från delar av denna period under vissa förutsättningar). Du ska dessutom vara berättigad till a-kassa före avresan.
Du måste anmäla dig på arbetsförmedlingen i söklandet inom sju dagar efter avresedagen för att kunna få ersättning från avresedagen. Anmäler du dig senare utbetalas ersättningen först från den dagen. Om du inte får ett arbete måste du återvända till ditt hemland och anmäla dig på Arbetsförmedlingen inom tre månader från avresedagen, för att du inte skall förlora din rätt till arbetslöshetsersättning.

Länkar
Riksskatteverkets Flyttanmälan för Dig som skall bo utomlands i minst ett år.
http://www.norge.no
(Information om Norska kommuner, län och samhällsuppbyggnad)

 


Folkbokföringen
Om du flyttar utomlands och ska vara borta ett år eller mer, ska du
normalt sett inte längre vara folkbokförd i Sverige.
Har du från början planerat att vara borta en kortare tid, men vistelsen blir förlängd, ska du avregistrera dig från folkbokföringen så snart du vet att vistelsen kommer att bli längre än ett år.

Om du flyttar till Norge är det inflyttningslandets bestämmelser som
avgör om du blir registrerad som inflyttad där.

När du flyttar utomlands upphör du att vara folkbokförd på utresedagen
om du anmält flyttning senast den dagen.
Om flyttningen anmäls senare upphör din folkbokföring i Sverige den dag anmälan kommer in till skattekontoret.

Medborgarskap
Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap för att du flyttar utomlands
och avregistreras från folkbokföringen.
Reglerna för detta hittar du på www.migrationsverket.se.
Du förlorar inte heller ditt svenska medborgarskap om du blir medborgare
i ett annat land.